සංවර්ධන ඉතිහාසය

 • 2021
  නිෂ්පාදන ධාරිතාව තවදුරටත් පුළුල් කිරීම
 • 2019
  ශාඛා කර්මාන්ත ශාලාව ක්‍රියාත්මක විය
 • 2015
  තවත් නිෂ්පාදන මාර්ග හඳුන්වා දුන්නේය
 • 2010
  මෙක්සිකානු අනුබද්ධ සංස්ථාව පිහිටුවන ලදී
 • 2009
  ෆ්‍රීෆෝම් ප්‍රගතිශීලී කාච සඳහා පළමු නිෂ්පාදන මාර්ගය හඳුන්වා දෙන ලදී
 • 2006
  ISO9001 සහ CE සහතිකය සහිතව විද්‍යාගාරය පිහිටුවන ලදී
 • 2005
  කර්මාන්ත ශාලාව පිහිටුවන ලදී.
 • 1996
  ඔප්ටිකල් විකුණුම් සමාගම ආරම්භ කරන ලදී.