මෘදු එකතු කිරීම

  • Opto Tech Mild ADD ප්‍රගතිශීලී කාච

    Opto Tech Mild ADD ප්‍රගතිශීලී කාච

    විවිධ ඇස් කණ්ණාඩි විවිධ බලපෑම් සිදු කරන අතර සියලුම ක්‍රියාකාරකම් සඳහා කාචයක් වඩාත් සුදුසු නොවේ.ඔබ කියවීම, මේස වැඩ හෝ පරිගණක වැඩ වැනි කාර්යයට විශේෂිත වූ ක්‍රියාකාරකම් සිදු කරමින් දීර්ඝ කාලයක් ගත කරන්නේ නම්, ඔබට කාර්ය විශේෂිත වීදුරු අවශ්‍ය විය හැකිය.මෘදු එකතු කිරීමේ කාච තනි දෘෂ්ටි කාච පැළඳ සිටින රෝගීන් සඳහා ප්‍රාථමික යුගල ආදේශකයක් ලෙස අදහස් කෙරේ.මෙම කාච වයස අවුරුදු 18-40 අතර විඩාපත් ඇස්වල රෝග ලක්ෂණ අත්විඳින මයෝපීස් සඳහා නිර්දේශ කරනු ලැබේ.